Kategorie firm Place zabaw do użytku publicznego Urządzenia pojedyncze Urządzenia sportowe Mała architektura Nawierzchnie na place zabaw Place zabaw do użytku prywatnego Sale zabaw Skateparki Siłownie zewnętrzne Akcesoria do placów zabaw Certyfikacja wyposażenia placów zabaw i nawierzchni

Zapisz się do newslettera!
Wywiad miesiąca Produkt miesiąca

Zapytaj eksperta

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Temat:
*
 
* - pola wymagane

 

Obowiązkiem każdego właściciela lub administratora placu zabaw jest zapewnienie maksymalnej ochrony zdrowia i życia jego użytkownikom. Pracownicy jednostek samorządowych i oświatowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz inne osoby zaangażowane w tworzenie miejsc zabaw lub rekreacji często nie wiedzą, jakie warunki powinny być spełnione i co wziąć pod uwagę projektując  czy utrzymując  bezpieczny plac  zabaw.  Portal   www.eplacezabaw.pl przy współpracy z jednostką inspekcyjną KEMA oraz Instytutem Nadzoru Technicznego daje Państwu możliwość zapytania eksperta o bezpieczeństwo na placach zabaw.

Odpowiedzi na pytania udzielają Pan Przemysław Łukawski z Instytutu Nadzoru Technicznego oraz dyrektor techniczny KEMA Pan Robert Maciejczyk.

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.- Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby oraz świadcząca usługi z zakresu kontroli i odbiorów pomontażowych placów zabaw. INT posiada wykwalifikowaną kadrę, która pełni dodatkowo funkcję członków Komitetu Technicznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członkostwo pozwala na stałe monitorowanie nowo wdrażanych, bądź aktualizowanych norm oraz przepisów prawnych, dotyczących m.in. urządzeń na place zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Eksperci INT dzielą się chętnie wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach swojej wieloletniej działalności. 

Robert Maciejczyk – Dyrektor techniczny KEMA jest niekwestionowanym specjalistą z dziedziny bezpieczeństwa placów zabaw. Bogate doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie pełnienia funkcji eksperta technicznego w Polskim Centrum Akredytacji oraz dyr. technicznego oraz dyr. ds. jakości w akredytowanej jednostce certyfikującej, pozwala udzielić Państwu rzetelnych i kompletnych odpowiedzi na zadawane pytania.  Dyrektor techniczny KEMA jest pierwszym w Polsce biegłym sądowym w specjalności „budowa placów zabaw, nawierzchnie, wyposażenie placów zabaw, urządzenia zabawowe, sprzęt rekreacyjno-sportowy”.

 Jeśli jesteś zarządcą placu zabaw masz wątpliwości i pytania w zakresie bezpieczeństwa, napisz do nas!

 ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

Witam!
Proszę o informację w sprawie montażu altanki na placu zabaw przy przedszkolu. Według planu ma znajdować się altanka zadaszona z podłogą. Na naszym terenie jest kilka firm, które wykonują tego typu altanki, stąd moje pytanie, Jakie dokumenty- certyfikaty bądź atesty powinien posiadać dany producent?

Urządzenia kupowane do wszelkich placówek oświatowych tj. szkół czy przeszkoli powinny posiadać odpowiednie certyfikaty bądź atesty (zgodnie z &9 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Sprzęt i urządzenia przeznaczone na place zabaw podlegają grupie norm PN-EN 1176:2009 i na te normy powinny one posiadać odpowiednie certyfikaty.

pyt. 1

Chciałabym się dowiedzieć, czy plac zabaw może być usytuowany przy ciągu pieszo - jezdnym na terenie zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę? Pieszo-jezdnia odchodzi od drogi prowadzącej do garaży podziemnych.

pyt. 2

Chciałabym się zapytać, czy siłownia zewnętrzna może być posadowiona przy wydzielonych miejscach parkingowych znajdujących się na terenie hotelu? Jakie odległości powinny być zachowane względem budynków jednorodzinnych na sąsiedniej działce, a placem zabaw przy hotelu? Rozumiem, że plac zabaw przy hotelu może być usytuowany przy oknach przeznaczonych na pobyt ludzi, linii rozgraniczających ulicę oraz miejsc gromadzenia odpadów, gdyż odległość 10m od placów i urządzeń dotyczą jedynie zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę.

Samo usytuowanie placów zabaw przy budynkach i drogach określone jest w prawie budowlanym. Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podano następujące wymagania dotyczące miejsc parkingowych w pobliżu placów zabaw (jak również siłowni zewnętrznych).

&19

pyt.1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw dziecięcych i boisk dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż:

 1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

 2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,

 3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.

 pyt.2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

 1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

 2) 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,

 3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.

 3. Odległości, o których mowa w pyt. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.

 4. Zachowanie odległości, o których mowa w pyt. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

Jednak zgodnie  zasadami dobrej praktyki budowlanej i w trosce o najmłodszych uczestników zabawy na placach zabaw zalecane jest (w miarę możliwości) stosowanie się do ww. wytycznych.

Dodatkowo, według wymagań dla wyposażenia siłowni zewnętrznych, nie są one przeznaczone do instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw dla dzieci i powinny być one oddzielone od głównych miejsc zabawy za pomocą odpowiedniej odległości, ogrodzenia lub innych konstrukcji odgradzających.

Przemysław Łukawski

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO Sp. z o.o.

 

Chciałbym produkować nowy rodzaj zjeżdżalni dla dzieci, zjeżdżalnie mają być wykonane z materiałów kompozytowych, jakie uprawnienia powinienem posiadać aby móc je produkować. Nie pytam o certyfikaty tylko o moje osobiste uprawnienia?

Zjeżdżalnie i inne elementy placów zabaw powinny być zgodne z serią norm PN-EN 1176, i przy projektowaniu/ produkcji na pewno dobrze jest je znać. Nie ma natomiast wymagań mówiących o konieczności posiadania jakichkolwiek kompetencji czy uprawnień osobistych do produkcji tego typu wyrobów.

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO Sp. z o.o.

 

Proszę o informację czy można zlokalizować plac zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych budowany przez Gminę w odległości 3,0 m od linii graniczącej z drogą gminną osiedlową i w odl. 4,0 od domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Według prawa budowlanego odległość placu zabaw od zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, nie może być mniejsza niż 10 m. Ta sama odległość dotyczy drogi. Natomiast w przypadku domków jednorodzinnych obowiązują wymagania normy 1176-1:2009 dotyczącej placów zabaw. Według normy należy tak usytuować plac zabaw, aby w powierzchni zderzenia dla danego urządzenia nie znajdowały się żadne przeszkody (np. gałęzie, drogi, budynki, itp.).

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO Sp. z o.o.

Kto decyduje o tym jakie firmy mogą certyfikować zgodność produktów na place zabaw z normami? Jaka jest aktualna lista takich firm? Jaki jest koszt indywidualnej certyfikacji takiego urządzenia?

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz 69 z 2003r) szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek nabywania produktów posiadających odpowiedni certyfikat. Rozporządzenie to obejmuje również place zabaw podlegające pod szkoły. Urządzenia zabawowe na place zabaw powinny więc posiadać certyfikaty zgodności z normą, wydane przez kompetentną do tego celu jednostkę certyfikującą. Poświadczaniem kompetencji jednostek certyfikujących wyroby jest akredytacja nadana przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Na stronie www.pca.gov.pl, w zakładce „akredytowane podmioty” znajduje się lista jednostek posiadających akredytację, w tym jednostek certyfikujących place zabaw. Informacje na ten temat można też znaleźć na stronie http://www.eplacezabaw.pl/kategoria/certyfikacja-wyposazenia-placow-zabaw-i-nawierzchni/16  Jedną z takich jednostek jest Instytut Nadzoru Technicznego. Koszty certyfikacji są ustalane indywidualnie w każdej jednostce certyfikującej. Zazwyczaj zależą one od czasu koniecznego do weryfikacji zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia.

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO Sp. z o.o.


Dzień dobry!

Szkoła otrzymała po zlikwidowanym przedszkolu zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia jest w bardzo dobrym stanie technicznym jednak zaginęła jej dokumentacja. Czy można taką zjeżdżalnię zamontować na placu zabaw szkoły bez atestu?

 

Zgodnie z §9 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkoły i placówki powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty (§9.3). W przypadku braku wymaganych certyfikatów urządzeń przeznaczonych na place zabaw, ocenę bezpieczeństwa konkretnego urządzenia, zakończoną wydaniem certyfikatu może przeprowadzić jednostka inspekcyjna. Certyfikat z inspekcji obejmuje wyłącznie urządzenia, które zostały poddane ocenie. Kontrole bezpieczeństwa urządzeń realizuje m.in. nasza jednostka inspekcyjna http://kema.net.pl/oferta/kontrole-pomontazowe.

 

Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

 

Witam. Ze względu na budowę nowego ogrodzenia w naszym przedszkolu, stara murowana piaskownica znajduje się teraz w odległości pół metra od ogrodzenia. W związku z tym nie wiem czy:

- może być tak blisko ogrodzenia?

- może być murowana, uwieńczona deskami?

- lepiej ją zlikwidować i zamontować piaskownicę drewnianą?

- jaką dokumentację powinna mięć bezpieczna piaskownica?

 

Zgodnie z pkt. 4.2.8.2.5 przestrzeń upadku powinna rozciągać się co najmniej 1,5m wokół podwyższonych części urządzenia, zatem minimalna odległość ogrodzenia od konstrukcji piaskownicy powinna wynosić 1,5 m. Konstrukcja piaskownicy może być zarówno murowana jak i drewniana, ważne jednak aby spełniała wytyczne norm m.in. w zakresie połączeń, wykończenia urządzenia, braku ostrych krawędzi itp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkoły i placówki powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku, gdy istniejąca piaskownica nie posiada wymaganej dokumentacji, zaleca się przeprowadzić dodatkową inspekcję zakończoną wydaniem certyfikatu lub zakupić nową, certyfikowaną piaskownicę.

 

Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Posiadam uprawnienia konstrukcyjno-budowlane czy mogę dokonywać przeglądów technicznych placów zabaw dla dzieci. 

Zgodnie z siódmą częścią normy PN-EN 1176 wymaga się, aby personel wykonujący zadania w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa, takie jak kontrola, naprawa i konserwacja, był kompetentny. W przypadku kontroli rocznej inspektor powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zakresu oraz technik prowadzenia kontroli, a także z zakresu oceny bezpieczeństwa placu oraz znajomości norm z grupy 1176 w stopniu umożliwiającym ocenę zgodności urządzeń z tymi normami.

 Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Chciałabym zapytać jaka jest wymagana wielkość placu zabaw na 1 dziecko przy przedszkolu. Jakie przepisy regulują ten temat. 

Wymagania w zakresie rozwoju sprawności fizycznej dzieci znajdują się w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z Art. 13a. 1. „Przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.” Brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących placów zabaw przy przedszkolu.

Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Witam Pana. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu uzyskania certyfikatu na bujaki sprężynowe dla dzieci. Mój mąż wykonał kilka solidnych, bezpiecznych i estetycznych bujaków na sprężynach do ogrodu, ale nie może ich sprzedać, ponieważ nabywcy chcą urządzenie z certyfikatem(nasze wnuki korzystają z takich zabawek na naszym podwórku). Nie wiemy do kogo zwrócić się o pomoc. Proszę nam napisać jakie są procedury i kto tym się zajmuje. Jaka dokumentacja powinna być zgromadzona?

Certyfikacją wyrobów zajmują się jednostki certyfikujące. Ich wykaz znaleźć można na stronie http://www.eplacezabaw.pl/kategoria/certyfikacja-wyposazenia-placow-zabaw-i-nawierzchni/16 . Procedury u różnych jednostek certyfikujących mogą się różnić, jednak generalnie składają się z nw. elementów:

  • ·         złożenie wniosku i zawarcie umowy
  • ·         ocena dokumentacji
  • ·         kontrola WTO (warunków techniczno organizacyjnych) w zakładzie produkcyjnym
  • ·         badanie wyrobu, w tym jeżeli wymagane – badania wytrzymałościowe, badanie zgodności konstrukcji z normą itp. (w przypadku bujaków dodatkowo badanie wychylenia siedziska oraz wyznaczanie strefy wolnej od miejsc zagrażających zakleszczeniem i zgnieceniem)
  • ·         ocena końcowa
  • ·         decyzja o wydaniu certyfikatu
  • ·         coroczne kontrole w nadzorze (występują w zależności od programu certyfikacji)

Aby uzyskać certyfikat należy posiadać odpowiednie warunki do zapewnienia stabilnej produkcji oraz jakości wyrobów, co podlega ocenie w trakcie kontroli WTO. W zakresie dokumentacji technicznej wymagane są przeważnie rysunki techniczne, karty produktu, instrukcje eksploatacji, wzór tabliczki znamionowej. Projektami technologicznymi oraz opracowaniem wymaganej dokumentacji zajmuje się m.in. dział projektowy KEMA www.kema.net.pl.

 Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Witam. Spółdzielnia robiła ostatnio prace odwadniające na placu zabaw przy osiedlu. PO tych pracach piasek pozostawiony jest pełen mniejszych i większych kamieni, resztek roślinności oraz jakiś włóknin styropianów. Przed pracami był gładziutki. Czy są normy dotyczące jakości piasku na placu zabaw? Jakie?

Dopuszczalną frakcję piasku na placu zabaw reguluje norma PN-EN 1176-1 tablica 4. Wielkość ziarna powinna wynosić 0,2 do 2 mm. Piasek nie powinien zawierać cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg normy EN 933-1.

Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Chcemy doposażyć plac zabaw w linaria - czy tego typu urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania takich samych norm jak urządzenia na place zabaw? 

Tak. Urządzenia typu linaria podlegają pod pierwszą część normy 1176  „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.”  Linaria objęte są również częścią 11 normy „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.”

Robert Maciejczyk

Dyrektor techniczny KEMA

Czy nowe place zabaw muszą mieć sztuczną nawierzchnię? Czy może to też być piasek lub trociny?

 

Jako nawierzchnia amortyzująca na placach zabaw może być stosowana zarówno sztuczna nawierzchnia, jak i piasek lub trociny. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2009 pkt 4.2.8.5.2. „Wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 600 mm i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika (np. huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, kolejki linowe, karuzele, itd.), powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenia na całej powierzchni zderzenia”. Według Tablicy 4 normy PN-EN 1176-1:2009 powszechnie stosowanymi materiałami amortyzującymi upadek może być gleba zapewniająca właściwości amortyzujące do wysokości upadku 1 m, jak również może być to kora o wielkości ziarna od 20 do 80 mm, wióry (wielkość ziarna od 5 do 30 mm), piasek (wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm), żwir (wielkość ziarna od 2 do 8 mm), przy czym minimalna grubość zastosowanego materiału zależna jest od wysokości swobodnego upadku oraz może nią być sztuczna nawierzchnia o odpowiedniej wartości współczynnika krytycznej wysokości upadku (HIC). W przypadku nawierzchni syntetycznych dokumentem potwierdzającym wymagane właściwości amortyzujące jest certyfikat z podaną wartością HIC oraz odpowiadającą jej grubością nawierzchni. Wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z określoną wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni) powinny być określone w dostarczanych przez producenta kartach technicznych urządzeń.

Przemysław Łukawski

Dział Kontroli Instytutu Nadzoru Technicznego

Prowadzimy pensjonat, chcemy zakupić do niego siłownie zewnętrzne. Będą umieszczone na terenie zamkniętym. Czy muszą podlegać certyfikacji i normom? Jeśli tak to na co zwrócić uwagę i o jakie certyfikaty pytać?

Na podstawie Ustawy o „systemie oceny zgodności” z 30 sierpnia 2002 r . (DzU nr 177, poz. 1360) certyfikacja urządzeń siłowni zewnętrznych nie jest obowiązkowa. Wyłączeniem z tych wymagań podlegają szkoły i placówki oświatowe, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r.), mają obowiązek nabywania produktów posiadających certyfikat. Na tą chwilę nie ma jeszcze obowiązującej normy dotyczącej siłowni zewnętrznych. INT uczestniczy w pracach nad projektem i tłumaczeniem normy prPN-EN 16630, która w tym roku stanie się obowiązującym standardem. Producenci mający w swojej ofercie siłownie zewnętrzne posiadają obecnie certyfikaty na zgodność z normą na place zabaw tj. PN-EN 1176-1:2009. Wobec tego, powinni Państwo zwrócić uwagę na posiadanie przez danego producenta certyfikatów na zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 wydanego przez akredytowaną jednostkę.

Przemysław Łukawski

Dział Kontroli Instytutu Nadzoru Technicznego

Pisze do panstwa jako do specjalistow:) Czy moga mi Panstwo pomoc uzyskac odpowiedzi na dwa pytania? Czy deweloper ma obowiazek umiescic na terenie osiedla plac zabaw dla dzieci? Czy w sytuacji gdy nie ma gdzie usytuowac placu zabaw ze wzgledu na brak miejsca (brak 10m od okien) to czy mozna jakos obejsc te przepisy?

Zgodnie z par.40 ust.1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę (jak w rozpatrywanym przypadku), należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Odległość placów i urządzeń, o których mowa w ust. 1 od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10m.  O odstępstwo od ww. rozporządzenia można wnioskować do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wydziału Architektury. W niektórych przypadkach kompetencje do uznawania odstępstw (np. w kwestii miejsc gromadzenia odpadów) posiada inspekcja sanitarna (np. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny).

Robert Maciejczyk

Dyrektor Techniczny KEMA

Czy odległość placu zabaw (10 m) od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi o której mowa w §40 ust. 1 i 3 ustawy „Prawo budowlane” dotyczy tylko zespołu budynków wielorodzinnych, czy budynku przedszkola również? Czy są inne przepisy regulujące odległość placu zabaw od budynku przedszkola?

§40 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane” dotyczy wyłącznie placów zabaw w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę. §40 ust.3 powołuje się na place i urządzenia, o których mowa w  §40 ust. 1, zatem  dotyczy również wyłącznie tychże placów.

Spotkać się można jednak niekiedy z niezrozumiałymi interpretacjami przepisów, jak to poniżej (źródło: http://www.nowiny.pl/87309-plac-zabaw-w-golkowicach-rozebrany-bo-za-blisko-okien.html#feedback)

„Sąd uznał, że (…) plac zabaw został wybudowany za blisko... budynku przedszkola, którego właścicielem jest przecież gmina. – Sąd uznał, że przedszkole należy traktować jako budynek wielorodzinny, wobec czego plac zabaw musi znajdować się w odległości co najmniej 10 metrów od okien – wyjaśnia Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. A w przypadku Gołkowic przepis ten nie został zachowany. Można by więc było uznać, że urzędnicy sami są sobie winni, bo nie dochowali przepisów. Ale ci głowią się nad tym jak przedszkole można było uznać za budynek wielorodzinny. – Przecież dzieci przychodzą tu na pół dnia. Nikt nie przebywa tu na stałe, nikt tu nie nocuje, a sąd uznał, że to budynek wielorodzinny. Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie – dziwi się Zbigniew Prucnal, kierownik referatu gospodarki komunalnej w UG Godów.” 

Robert Maciejczyk

dyrektor techniczny KEMA

Witam, mam pytanie odnośnie projektowania placów zabaw. Czy aby zaprojektować i oddać później projekt do realizacji, należy mieć tytuł (np. inżyniera?). Chodzi mi o projektowanie całego placu, czyli powierzchni oraz tzw. elementów małej architektury - czyli urządzeń do zabawy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Należy rozróżnić kilka rodzajów projektów placów zabaw, opracowanych dla różnych potrzeb. Projekty poglądowe i wizualizacje placów wykonane na potrzeby handlowe mogą być wykonane przez personel producenta o odpowiednich kwalifikacjach. Osoby te nie muszą posiadać uprawnień budowlanych, jednak muszą posiadać wiedzę na temat usytuowania urządzeń, stref i innych przepisów niezbędnych do prawidłowego rozmieszczenia urządzeń. Poglądowe szkice i mapy wykonywane na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych również mogą być wykonywane przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych. W przypadku, gdy plac zabaw jest elementem projektu budowlanego, zgodnie z Art. 12 ust. 1  i 2 Prawa budowlanego projekt taki powinien zostać wykonany przez osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i posiadającą uprawnienia budowlane. 

Robert Maciejczyk

dyrektor techniczny KEMA

Czy jest możliwość sprawdzenia zgodności wykonania nowego placu zabaw z udziałem środków unijnych z obowiązującymi normami przez jednostkę certyfikującą . Termin lipiec 2014. Na jakich warunkach: koszt itp.

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7, po instalacji nowego placu powinno się przeprowadzić kontrolę pomontażową w celu oceny zgodności z odpowiednimi częściami normy EN 1176. Oceny tej dokonują jednostki inspekcyjne, m.in. jednostka szkoleniowo-inspekcyjna KEMA (www.kema.net.pl). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące terminu i kosztu przeprowadzenia kontroli, należy złożyć zapytanie cenowe. Koszt kontroli pomontażowej jednego placu wg cennika to 890,00 zł + koszt dojazdu. 

Robert Maciejczyk

dyrektor techniczny KEMA

 Zwracam się z prośba o odpowiedź na pytanie czy kontrola roczna placu zabaw może być wykonana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , która od wielu lat jest jednocześnie producentem placów zabaw ale nie ma uprawnień ściśle budowlanych ? Wg. tej osoby może tego dokonywać byleby było to zgodne z normą PN-EN 117.

Kwestie uprawnień wymaganych dla poszczególnych rodzajów kontroli reguluje ustawa „Prawo budowlane” oraz norma PN-EN 1176-7. Uprawnienia budowlane wymagane są wyłącznie do przeprowadzenia kontroli pięcioletniej. Dla pozostałych kontroli okresowych (w tym kontroli rocznej) norma mówi, że powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, a poziom wymaganych kompetencji zmienia się w zależności od zadania. Inspektor powinien posiadać zatem wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zakresu i technik prowadzenia kontroli oraz formułowania wniosków i zaleceń. W przypadku kontroli rocznej inspektor powinien również odznaczać się dobrą znajomością norm z grupy PN-EN 1176 w celu przeprowadzenia prawidłowej analizy ryzyka. Należy dodać, że inspektor jest odpowiedzialny za wyniki kontroli, a w przypadku zaistnienia wypadku na placu zabaw, spowodowanego niezidentyfikowaniem zagrożeń podczas kontroli, grozi odpowiedzialność karna. 

Robert Maciejczyk

dyrektor techniczny KEMA

Proszę o informację w jakiej odległości od siebie powinny znaleźć się huśtawki wagowe w ramach jednego urządzenia - huśtawki wagowej podwójnej. Mam wątpliwość czy strefy mogą na siebie nachodzić (w ramach tego jednego urządzenia) czy powinny się dodawać? W załączeniu przesyłam szkic.

Zgodnie z pierwszą częścią normy PN-EN 1176 pkt. 4.2.8.3, sąsiednie przestrzenie wolne ani przestrzeń wolna i przestrzeń upadku nie powinny zachodzić na siebie. Wymaganie nie dotyczy obszaru wspólnego między elementami urządzenia w grupie urządzeń Zgodnie z definicją, grupa urządzeń to „co najmniej dwa oddzielne urządzenia zaprojektowane w taki sposób, aby można było je montować obok siebie w celu zapewnienia ciągłości zabawy, np. tor do przeskakiwania utworzony z kamieni”. Huśtawki wagowe znajdujące się obok siebie nie są instalowane w celu zapewnienia ciągłości zabawy, a zatem nie stanowią grupy urządzeń. Wobec powyższego należy spełnić wymagania punktu 4.2.8.3. W huśtawkach wagowych występuje przestrzeń wolna o promieniu 1 m (PN-EN 1176-1 pkt. 4.2.8.2.3) oraz przestrzeń upadku o wymiarach minimum 1m mierzony od skrajnych części urządzenia w najbardziej skrajnych położeniach. Minimalna odległość między dwiema huśtawkami wyniesie zatem około 2m.

Robert Maciejczyk

dyrektor techniczny KEMA
 

Czy można ubiegać sie o dofinansowanie z UE na budowę placu zabaw przy Hotelu na terenie prywatnym. Plac zabaw będzie dla gości hotelu i restauracji?

W chwili obecnej nie ma nowych konkursów w ramach dotacji unijnych na lata 2007-2013. Jest kilka, które zostały ogłoszone w grudniu 2013, jednak termin składania wniosków w ramach tych konkursów dobiega już końca, (np. działanie 1.1. WRPO dla mikroprzedsiębiorców wielkopolskich - do 23.01.2014). Pod koniec roku ruszą nowe nabory - w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Na razie znane są jedynie projekty dokumentów programów regionalnych, ich ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianom (np. trwają dyskusje czy w niektórych działaniach dotacje zamienić na instrumenty zwrotne, tj. pożyczki). Sugerujemy, aby pod koniec roku w swoim województwie szukać informacji na stronie urzędu marszałkowskiego lub poprzez infolinię, gdzie uzyska Pani wyczerpującą odpowiedź.

Co do samego przedmiotu dofinansowania - tj. budowa placu zabaw mającego służyć hotelowi i restauracji, to trzeba pamiętać, że w ramach dotacji unijnych na lata 2007 - 2013 nie byłoby możliwe sfinansowanie tylko tak wąskiego zakresu działań. Jeśli beneficjentem jest przedsiębiorca (nie samorząd), to urząd marszałkowski wspierał budowę, rozbudowę i remont bazy noclegowej lub gastronomicznej i dopiero w ramach takiego projektu można było zagospodarować również teren wokół obiektu turystycznego, aby podnieść jego atrakcyjność (np. przez budowę placu zabaw). Takie konkursy ogłaszano np. w województwie śląskim (działanie 3.1.1 regionalnego programu). Nie znając ostatecznego kształtu nowych programów, trudno odpowiedzieć na pytanie czy Pani projekt będzie można dofinansować w 2014 roku i kolejnych latach.

Zespół portalu e-placezabaw.pl

 

Witam. Mam pytanie. Koto przeprowadza kontrolę placu zabaw? Czy musi być to osoba z Nadzoru Budowlanego ze specjalnymi uprawnieniami? Czy tez wystarczy wewnętrzna komisja. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Istnieje kilka rodzajów kontroli placu zabaw.

Po instalacji nowego placu zabaw norma PN-EN 1176-7 zaleca kontrolę wstępną, wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednimi częściami normy. W tym przypadku wymagana jest znajomość norm i technologii, zatem kontrolę taką powinien przeprowadzić inspektor jednostki inspekcyjnej, np. prowadzonej przez Instytut Nadzoru Technicznego. Kontrolę taką może realizować również inspektor o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, przy czym powinien on dysponować odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie norm z grupy PN-EN 1176.

Kontrole okresowe – cotygodniową, kwartalną i roczną, zgodnie z zapisami normy PN-EN 1176-7 powinny wykonywać osoby kompetentne ściśle według instrukcji producenta (lub w przypadku braku takiej instrukcji – według normy PN-EN 1176-7). Wymagany poziom kompetencji zmienia się w zależności od zadania. Z metodyką i wymaganiami w zakresie kontroli cotygodniowych i kwartalnych można zapoznać się na jednodniowym szkoleniu organizowanym przez jednostkę inspekcyjną Instytutu Nadzoru Technicznego. Odbycie szkolenia jest warunkiem wystarczającym do posiadania wiedzy w zakresie wymienionych kontroli.

Kontrolę roczną i pięcioletnią powinna prowadzić osoba o wysokich kwalifikacjach i znajomości norm. Dodatkowo, jako że kontrola pięcioletnia wynika z ustawy Prawo budowlane, powinna ona być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam.Na osiedlu zamkniętym chcemy zrobić dla dzieci plac zabaw. Działka na której chcemy to zrobić jest terenem prywatnym- współwłasność wszystkich mieszkańców .Zamierzamy postawić 2 bujaki,karuzelę domek oraz ścianę wspinaczkową. Interesuje mnie, czy do takiej budowy są potrzebne jakieś zgloszenia itp rzeczy.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane Art. 30 ust.1 pkt. 4 zgłoszenie właściwemu organowi wymaga budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Przepisy nie definiują, czym jest miejsce publiczne, miejsce użyteczności publicznej, miejsce użytku publicznego. Zawierają natomiast definicję budynku użyteczności publicznej. Miejsce publiczne służy zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób, m.in. w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji, edukacji. Najczęściej stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jednak wykluczone, by było ono własnością innych podmiotów.

Jeżeli wskazany teren jest zakwalifikowany jako miejsce publiczne, budowę placu zabaw należy zgłosić do właściwego organu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Należy załączyć również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Budowa placu zabaw może być realizowana w trybie pozwolenia na budowę, jeżeli jest on elementem projektu budowlanego (np. zawartym w planie zagospodarowania otoczenia budynku mieszkalnego).

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam.
Chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakiś artykuł lub ustawa, mówiąca o obgrodzeniu placu zabaw przez spóldzielnię i o zabezpieczeniu piaskownicy przez zwierzętami?

Nie ma przepisu, który jednoznacznie nakazywałby ogrodzić plac zabaw lub piaskownicę. Niemniej Państwowa Inspekcja Sanitarna, powołując się na „Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi” kontroluje, czy administratorzy prawidłowo zabezpieczyli place zabaw dla dzieci przed dostępem zwierząt domowych i bezdomnych poprzez ich ogrodzenie oraz zamykanie piaskownic. Szczegółowe informacje na temat wyników kontroli uzyskać można w raporcie NIK „Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych” nr ewidencyjny 121/2012/ P11/134/LKA.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam, chciałam się dowiedzieć kto powinien/może zrobić dzieciakom jakikolwiek plac zabaw? Przeprowadzając się tutaj tzn.do Brzezinek w gminie Maslow dostrzegam jak dzieciaki się nudzą w wakacje i nie tylko.Niektóre rodziny nie stać na wysłanie dziecka na wakacje i czas spędzają u siebie. Sama mam 9 miesięczna córeczkę i jeżdżąc do miasta (na dawne osiedle)widzę jak wśrod dzieciaków jest radość gdy spotkają się w kilkanaścioro na tzw.huśtawkach. Tutaj zwyczajnie nic sie nie dzieje .Widze jak czekają z niecierpliwością na szkole bo tam maja zajęcia i spotykają się.Przy szkole jest zaledwie 2szt. bujakow i 1 szt.\"konika\".Bardzo ubogi jest on i szukam kogos kto moze pokieruje mnie dalej. Byc może macie kogoś kto wie na ten temat coś albo ma możliwość "podarowania takich sprzętów" żeby jakoś stworzyć tu takie miejsce...z prawdziwego zdarzenia.
Miejsce dla dzieciaków,które mogłyby się spotykać ze sobą i radośnie spędzać czas. Proszę o jakakolwiek odpowiedz,nawet podpowiedz gdzie i do kogo moglabym sie zglosic w tej sprawie.Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Publiczne place zabaw zazwyczaj pozostają w gestii samorządu gminnego. Dlatego proponujemy aby zwróciła się Pani w tej sprawie  do sołtysa lub bezpośrednio do w Rady Gminy lub Wójta. Jedną metod aby znaleźć środki na plac zabaw w Pani miejscowości może być tzw. inicjatywa lokalna. Dzięki niej powstał m.in. plac zabaw w podpoznańskim Puszczykowie. Pisaliśmy o tym tutaj:
http://www.e-placezabaw.pl/aktualnosci/czy-powstana-kolejne-place-zabaw-i-silownie-zewnetrzne/305

 Zespół E-placezabaw.pl

Witam chcialabym się dowiedzieć kto powinien zająć się naprawami na placu zabaw na wsi. Plac zabaw jest zbudowany z pieniędzy sołeckich jest w opłakanym stanie czy sołtys powinien dokonać niezbędnych napraw? Kto ponosi odpowiedzialność prawną w razie wypadku?

Szanowna Pani,

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, sołtys organem tej jednostki, a fundusz sołecki to środki, które sołectwo otrzymuje do dyspozycji. Odpowiadając na podstawie informacji z Pani pytania można wnioskować, że plac zabaw o którym Pani wspomina jest placem zabaw administrowanym przez gminę. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki spowodowane niewłaściwym stanem technicznym urządzeń na placu zabaw ponosi jego zarządca. Proponujemy jednak zwrócić się z takim pytaniem do sołtysa lub urzędu gminy(miasta), który zapewne posiada w swoim budżecie środki na place zabaw.

Zespół E-placezabaw.pl

Witam, koło domu otwieram sklep spożywczy i obok mam wielki ogród, który chcę wyposażyć w plac zabaw, ławki i budkę z lodami, goframi (takie miejsce postojowo wypoczynkowe, (jest to przy trasie przelotowej na Warszawe)) Czy muszę gdzieś to zgłosić? Skąd te certyfikaty? Od firm produkujących wyposażenia placu?? Pozdrawiam.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane Art. 30 ust.1 pkt. 4 zgłoszenie właściwemu organowi wymaga budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. W Państwa przypadku wskazany teren jest zakwalifikowany jako miejsce publiczne, zatem budowę placu zabaw należy zgłosić do właściwego organu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Należy załączyć również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Budowa placu zabaw może być realizowana w trybie pozwolenia na budowę, jeżeli jest on elementem projektu budowlanego (np. zawartym w planie zagospodarowania otoczenia budynku mieszkalnego).

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam. Chciałbym zrobić dla dziecka plac zabaw na prywatnej działce. Wszystko zamierzam robić samemu: domek, piaskownica, wierzyczka, huśtawki i ścianki wspinaczkowe. Interesuje mnie, czy do takiej budowy są potrzebne jakieś zgloszenia itp rzeczy.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane Art. 30 ust.1 pkt. 4 zgłoszenie właściwemu organowi wymaga budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. W Pana przypadku wskazany teren nie jest miejscem publicznym, zatem nie ma konieczności zgłaszania budowy placu zabaw.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam,
na moim osiedlu jest plac zabaw usytuowany w jego wnętrzu. Caly plac zabaw jest otoczony droga, która codziennie samochodami poruszają się goscie mieszkanców osiedla oraz śmieciarki. Odleglość między placem (nieogrodzonym) jest zerowa, mam poważne wątpliwości czy jest to zgodne z prawem i na pewno nie jest to bezpieczne. Czy administracja powinna posiadać jakiś certyfikat na taki plac zabaw?

Jeżeli mowa tu o zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §40 ust. 3. Odległość placów i urządzeń od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10m.
Producenci, jako poświadczenie bezpieczeństwa sprzedawanych urządzeń mogą okazać certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności, w której producent sam poświadcza zgodność wyrobu z określonymi normami. Jeżeli plac zabaw powstał po roku 2008, zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, administrator powinien posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli wstępnej, w której ocenia się zgodność urządzeń z wytycznymi norm 1176.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam, nasza wspólnota liczy 28 mieszkań, nasza działka jest podzielona na dwie cześci na pierwszej stoi blok, jest parking i kosz na drugiej zaś nie ma nic. Uprzątneliśmy teren z tarniny i go wyrównaliśmy i chcemy zrobić na jego części plac zabaw dla dzieci. Ze względu że jesteśmy młodą wspólnotą nie mamy środków na plac zabaw wykonany przez firmę zajmującą się placami do użytku publicznego. I moje pytanie czy możemy wykorzystać elementy firm takich jak Smoby, Kettler czy Plum. Piszą na swoich stronach że ich rzeczy posiadaja certyfikat. Czy jeżeli my w czynie społecznym osadzimy palisade, wysypiemy piach amortyzujący i zainstalujemy zjeżdźalnie, huśtawki, piaskownice ww firm to nasz plac będzie bezpieczny dla dzieci. I jaki podjąć kroki by przy jakimś wypadku na placu zarząd wspólnoty nie ponosił odpowiedzialności za to co się na nim stało.

Na publiczne place zabaw należy nabywać urządzenia które spełniają wymagania norm z grupy PN-EN 1176. Przy zakupie należy zatem sprawdzić, czy załączony certyfikat obejmuje ww. normy. Instalacji może dokonać wyłącznie osoba o odpowiednich kompetencjach, ściśle według instrukcji producenta. Należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej dla danych urządzeń nawierzchni amortyzującej upadek. Wykaz takich nawierzchni powinien zostać załączony przez producenta w postaci np. karty technicznej. Po zakończonej instalacji, zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009 pkt. 5.3, należy przeprowadzić kontrolę wstępną w celu oceny zgodności z odpowiednimi częściami normy 1176. Kontrole takie przeprowadza m.in. jednostka inspekcyjna Instytutu Nadzoru Technicznego z Wrocławia. Zarządca placu ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie i bezpieczeństwo na placu zabaw. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa należy wprowadzić system kontroli i konserwacji, zgodny z wytycznymi normy PN-EN 1176-7. Należy w szczególności prowadzić zapisy z wszystkich działań związanych z nadzorowaniem placu, kontrolami i pracami konserwacyjnymi.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam
chodzi o odległość placów zabaw (interpretacje art. &40 p 1,2,3 warunków technicznych)
Czy te odległości są stosowane również do innych budynków niż wielorodzinne, objęte jednym pozwoleniem na budowę, a co z placami we wsi, odległość od ulicy a odległość od drogi?

§40 ust. 1 i 3 ustawy „Prawo budowlane” stosowane są wyłącznie w odniesieniu do zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę. §40 ust.2 dotyczący nasłonecznienia stosuje się w każdym przypadku. Interpretację w sprawie odległości placu zabaw od budynków potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2011-0211: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) reguluje odległość placów zabaw od linii rozgraniczających ulice i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ustalając ją na 10 m. Zdaniem organu orzekającego przepis ten dotyczy jednak wyłącznie zabudowy wielorodzinnej a więc nie może być zastosowany w ocenie odległości placu zabaw od budynku jednorodzinnego wnioskodawców”.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

Witam.
Jaki piasek jest uznawany jako bezpieczny (gramatura), jaka jego ilosć (objętość na metr kw)- grubość warstwy, jaki podkład pod pisakiem - agrotkanina, agrowłóknina, darń z trawą itp. Czy musi być przykrywany na okres zimowy i specjalnie wymaga jakichś środkow zabezpieczających.
Dziękuje.

 Rozróżniamy dwa rodzaje wyposażenia, na którym stosowany jest piasek. Piasek może stanowić nawierzchnię amortyzującą w przestrzeni upadku urządzeń lub występuje w piaskownicy jako miejsce zabawy.

1. Wymagania dotyczące piasku w piaskownicy ograniczają się do zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego, wynikającego z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego piasek w piaskownicy należy wymieniać min. 2 razy do roku. GIS zaleca również zabezpieczenie piaskownic przed zanieczyszczeniami odchodami zwierzęcymi poprzez ich zamykanie lub ogrodzenie placu. Brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących frakcji oraz minimalnej grubości piasku w piaskownicy.

2.  Wymagania dotyczące piasku stosowanego jako nawierzchnia amortyzująca zawarte są w normie PN-EN 1176. Frakcje (wielkość ziarna) powinna zawierać się w przedziale 0,2 do 2 mm. Grubość warstwy zależna jest od wysokości upadku (WSU) z urządzenia i wynosi minimum 20 cm dla urządzeń o WSUWSU>2m. Należy pamiętać, że przy wykonywaniu nawierzchni sypkiej należy ułożyć ją o 10 cm grubszą od wartości minimalnej, aby uwzględnić przemieszczanie i ubytki piasku w trakcie użytkowania. Piasek nie musi być przykrywany na okres zimowy oraz nie wymaga żadnych środków zabezpieczających. Należy pamiętać o systematycznym oczyszczaniu nawierzchni np. z gałęzi. Zalecenia GIS w zakresie częstości wymiany piasku nie obejmują nawierzchni amortyzującej, zatem wymiana powinna być wykonana wyłącznie w przypadku występowania zagrożenia sanitarnego, np. powstałego w wyniku zanieczyszczenia nawierzchni odchodami zwierzęcymi. Brak jest szczegółowych wymagań w zakresie warstwy spodniej. Zazwyczaj piasek, po wykorytowaniu określonego obszaru, usypywany jest bezpośrednio na warstwę gleby.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego

 

Szanowni Państwo,

Mieszkam w Berlinie i otwieram wkrótce bawialnie dla dzieci w centrum handlowym. Porady i paragrafy które Panstwo umieszczacie na stronie wydaja sie być bardzo pomocne. Moje pytanie brzmi nastepujaco: czy normy te rownież obowiazują na terenie Niemiec? Z gory dziekujż za odpowiedż.

Normy z grupy PN-EN 1176:2009 są polską wersją norm EN 1176:2008 i zostały przetłumaczone na język polski przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normy polskie mają ten sam status co wersje oficjalne CEN (Europejski komitet normalizacyjny). Państwem członkowskim CEN są także Niemcy, a więc normy dotyczące placów zabaw obowiązują również na terenie Niemiec. Przy stosowaniu normy EN 1176-1 należy zwrócić szczególną uwagę na załącznik F, w którym podano odchylania krajowe od normy, obowiązujące m.in. na terenie Niemiec.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego

Witam.
Czy istnieją akty prawne mówiące o tym, że na terenie placu zabaw nie należy odgradzać urządzenia między sobą? Chodzi mi mianowicie o odgrodzenie huśtawek od pozostałej części placu zabaw.

Kwestie bezpieczeństwa urządzeń instalowanych na placu zabaw regulują normy z grupy PN-EN 1176. Normy nie nakazują, ale też nie zabraniają instalacji ogrodzenia wokół urządzeń pod warunkiem, że ogrodzenie to nie będzie znajdowało się w przestrzeni upadku żadnego z urządzeń.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego

 

Witam prowadzę działalność gospodarczą w ramach ktorej zajmuję się produkcją mebli ogrodowych.Otrzymałem ofertę od Urzędu Gminy na postawienie placu zabaw jednak warunkiem złożenia zamówienia przez Urząd Gminy jest okazanie certyfikatu na plac zabaw.Mam pytanie gdzie go można zdobyć i ile on kosztuje. Pozdrawiam.

Certyfikację urządzeń przeznaczonych na place zabaw prowadzi m.in. Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o.. Wykaz jednostek certyfikujących zamieszony został na stronie e-placezabaw.pl w zakładce „Certyfikacja wyposażenia placów zabaw i nawierzchni”. Istotne jest, aby jednostka certyfikująca była akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, które potwierdza kompetencje jednostki do prowadzenia procesów certyfikacji. Koszty certyfikacji są różne i zależą m.in. od wybranej jednostki certyfikującej, stopnia złożoności certyfikowanego wyrobu, okresu ważności certyfikatu, programu certyfikacji itp. Aby otrzymać certyfikat należy spełnić szereg wymagań w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, dokumentacji technicznej, warunków do prowadzenia stabilnej produkcji i powtarzalności wyrobu itp. Szczegółowe wytyczne można uzyskać w wybranej jednostce certyfikującej.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego

 

Witam,
Na terenie wspólnoty znajduje się huśtawka i piaskownica, ale są one w pobliżu pergoli śmietnikowej i miejsc parkingowych tejże wspólnoty, odległości od okien sasiedniej wspólnoty są spełnione 10m. Czy ktoś może nakazać likwidację tych urządzeń, a nie ma innego miejsca, aby były spełnione odległości ?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane §40.3 w zespole budynków wielorodzinnych, objętych jednym pozwoleniem na budowę, odległość placów zabaw od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Jednocześnie §40.1 nakazuje, aby w ww. miejscach, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych. W przypadku niespełnienia przepisów techniczno budowlanych, w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, właściwy organ może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego


Witam, jestem mieszkanką przy placu zabaw i chciałabym zapytać, czy bramki do gry w piłkę nożną mogą znajdować się na placu zabaw? Plac zabaw jest ogrodzony, jednak boisko do gry w piłkę nożną nie jest. Piłka wypada non stop na ulicę i wpada na posesję domów znajdujących się naprzeciwko tych bramek. Dzieci bawiące się na placu zabaw częstą dostają piłką. Czy takie boisko znajdujące się na placu zabaw powinno być ogrodzone? i czy powinno być odgrodzone jakąś siatką od placu zabaw? czy są jakieś przepisy regulujące to?

Obecnie nie ma przepisów prawnych jednoznacznie regulujących kwestie związane z instalacją piłkochwytów na terenach boisk sportowych. Nie występują również normy regulujące wymagania dotyczące konstrukcji tego typu zabezpieczeń. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje natomiast w §19 minimalną odległość placów zabaw i boisk od miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nakazuje, aby projektować i budować obiekty budowlane zapewniając m.in. bezpieczeństwo użytkowania. Z zapisu tego nie wynika jednoznacznie konieczność instalacji piłkochwytów na terenie boisk sportowych, a kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu należy rozpatrywać indywidualnie. W sytuacji, w której w Państwa ocenie użytkowanie obiektu budowlanego (w tym boiska) stanowi zagrożenie dla dzieci bawiących się na placu zabaw, należy złożyć zawiadomienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, powołując się na art. 5 ust. 1 pkt. c) Prawa budowlanego „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: (…) c) bezpieczeństwa użytkowania”.

Robert Maciejczyk
Dyrektor Techniczny
Instytutu Nadzoru Technicznego

Dzień dobry,
chciałbym zapytać, czy \"bwaialnia dla dzieci\" musi posiadać stosowny certyfkat. Czy certyfikaten zgodności CE muszą być oznakowane znajdujące się w niej przedmioty.

Urządzenia znajdujące się w "bawialni" podlegają Normie PE-EN 1176 i muszą być certyfikowane

Kierownik Zespołu Urządzeń Sportowych i Zabawek
Tomasz Cyptor
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o

Witam, mam zamiar doposażyć plac zabaw na wiosce, gdzie jest on ogrodzony. Pieniądze którymi, dysponuję są niewielki więc muszę kupić to co jest niezbędne i na co mnie stać, ale atest jest tylko na niektóre częsci tej składanki,czyli na zjeżdzalnie, okucia ,do wspinaczki{małej}kamienie,ale ogólnie na całość nie ma atestu . Moje pytanie to czy mogę taki plac zakupić. W tym zestawia jest domek ,hustawka, zjezdzalnia ,mur spinaczkowy,ale to nie jest duże.


Jeżeli jest to plac zabaw do użytku publicznego, to na wszystkie jego urządzenia potrzebne są certyfikaty.

Kierownik Zespołu Urządzeń Sportowych i Zabawek
Tomasz Cyptor
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o

Jaka jest procedura uzyskania atestu na plac zabaw (urządzeń) wykonanych we własnym zakresie?

W celu uzyskania certyfikatu producent winien dostarczyć jednosce certyfikującej dokumentację techniczna w której znajdować powinny się:
 
1. Instrukcja instalacji, funkcjonowania - użytkowania, kontroli i konserwacji;

      2. Karta techniczna:

- rysunki + wymiary głownych elementów urządzenia

- masa urządzenia

- wymagania dotyczące nawierzchni (zalecane)

- wysokość swobodnego upadku

- strefa bezpieczeństwa

- planowana grupa wiekowa (zalecane)

- przewidywana ilość użytkowników na urządzenie (zalecane)

- atesty materiałowe.

        3. Obliczeń wytrzymałości i stateczności konstrukcji

        4. Wyników przeprowadzonych badań funkcjonalnych

Kierownik Zespołu Urządzeń Sportowych i Zabawek
Tomasz Cyptor
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o

Powrót
Ogólnopolski serwis o placach zabaw i małej architekturze - plac zabaw | o siłowniach zewnętrznych
plac zabaw dla dzieci | nawierzchnia na place zabaw